Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Conservació de Nàiades

Conservació de Nàiades (petxines d’aigua dolça) a la Conca del Llobregat i Segre

Seguiment i vigilància de 6 poblacions naturals de la nàiade Unio mancus
Manteniment “ex situ” i cria en captivitat de la nàiade Unio mancus, des del 2003 fins aleshores, amb l’obtenció d’una mitjana de 50 individus anuals, adults i aptes per repoblar. Sent l’únic centre a Catalunya i a Europa que ha obtingut aquests resultats. Aquesta espècie de nàiade està classificada com a molt vulnerables. Aportacions importants a la metodologia de cria en captivitat de nàiades.
Rescats d’ Unio mancus i Anodonta anatina a la conca del Riu Llobregat des del 2006, tots i que al 2001 i 2003 ja s’havien dut a terme rescats. S’han realitzat un total de 10 rescats durant els anys 2007 (2 recats), 2010 (1 rescat), 2011 (1 rescat), 2015 (2 recats), 2016 (2 recats) i 2017 (2 recats), per sequera, neteja de sediments, restauració d’hàbitats, mala gestió de rompudes.
Repoblacions i reforços poblacionals amb Unio mancus des del 2007, s’han aconseguit 3 poblacions noves o que es donaven per extingides. Es realitza una repoblació anual amb peixos parasitats i una amb nàiades de 3 – 4 anys, nascudes en captivitat. Repoblació de 800 peixos autòctons parasitats amb gloquidis d’Unio mancus a la conca del Llobregat.
Estudi i seguiment dels factors de risc que amenacen les nàiades a la conca del Llobregat, sequeres, abocaments o excés de purins o nitrits als aqüífers, aportacions massives de sediments, per mala gestió de rompudes, depredació per part d’espècies invasores (visó americà i crancs de riu invasors), avis a administracions de problemàtiques concretes i restauració d’hàbitats a través de contractes de custòdia amb propietaris.

Ves al contingut