Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Òrgans de govern

L’ASSEMBLEA GENERAL

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva.

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i es reuneix de forma periòdica.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Consulta l’organigrama actual d’ADEFFA

L’Assemblea General

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret. Actualment ADEFFA compta amb 59 socis i sòcies.

Es reuneix, com a mínim, un cop l’any dins els 6 primers mesos de l’exercici econòmic.

Quan la junta directiva ho creu convenient o quan ho sol·licita un 10% dels socis i sòcies de l’entitat.

 • Modificar els estatuts.
 • Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 • Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 • Acordar la dissolució de l’associació.
 • Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim interior.
 • Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la de la separació definitiva.
 • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i es reuneix de forma periòdica. Els membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys, renovables,  i el seu càrrec no està remunerat.

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els socis que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  – subvencions o altres ajuts
  – l’ús de locals o edificis per assolir les finalitats de l’associació.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General
 14. Admissió de voluntaria
 15. Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Estructura Organitzativa

L’organigrama actual d’ADEFFA

LOGO
Tens qualsevol consulta? Contacta’ns